Projekt OPERA:
Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel
a mimořádných událostech na dopravní síti

O projektu

Název: Operativní řízení dopravní poptávky při evakuaci obyvatel a mimořádných událostech na dopravní síti
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Program: Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015
Akronym: OPERA
Doba řešení: 1.10.2010 - 31.8.2014
Označení projektu: MV-75143-7/OBV-2010

V průběhu mimořádných událostí, které vyžadují přesun obyvatel z postiženého místa nebo při kterých je zasažena dopravní infrastruktura, dochází na dopravní síti k anomáliím způsobenými skokovým zvýšením poptávky po dopravě a výraznými změnami její struktury. Cílem projektu je návrh a implementace operativního nástroje pro predikci a řízení poptávky po dopravě generované a ovlivňované mimořádnými událostmi. Specifikem projektu je důraz na skutečné chování obyvatel a interakci s ITS.

Přínos projektu:

Hlavním přínosem projektu bude zefektivnění rozhodování krizových manažerů skrze zohlednění poznatků o skutečném chování lidí v krizových situacích do nástrojů používaných při krizovém řízení. To povede ke zvýšení bezpečnosti občanů při nezbytných přesunech z (anebo v okolí) míst zasažených mimořádnou událostí a snížení materiálních a ekonomických škod souvisejících s kongescemi.

řešitel projektu

úvod    |    projekt    |    řešitelé    |    kontakty
frantisek.vomacka@cdv.cz